Individuálny výskum

Štúdium v Knižnici Múzea Andreja Kmeťa je možné

pondelok – piatok: 09.00 – 14.00 h 

Kontakt
Mail: veronika.deriova@snm.sk,
Tel.: +421 43 24 55 110 

Štúdium v katalógu zbierok Múzea Andreja Kmeťa je možné po písomnom súhlase riaditeľa SNM v Martine 

Kontakt 
Mail: snmmartin@snm.sk 
SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa každoročne vydáva zborník Kmetianum 

Kmetianum 15

prečítajte si (PDF, 8,7 MB) ROČNÍK XV – 2020 

SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa sa riadi Bádateľským poriadkom platným pre celé SNM v Martine. 

Bádateľský poriadok Slovenského národného múzea – Múzeí v Martine 
Článok I
  1. Bádateľský poriadok Slovenského národného múzea - Múzeí v Martine (ďalej len „SNM v Martine") je špeciálny vnútorný predpis pre výkon odbornej správy zbierkových predmetov. V súlade s § 8 ods.2 písm. g zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. v znení neskorších úprav (ďalej len „zákon") upravuje zásady sprístupňovania zbierkových predmetov za účelom ich prezenčného štúdia v priestoroch múzea. 
  2. Bádateľský poriadok (ďalej len „poriadok") vydáva riaditeľka SNM v Martine v súlade s čl. 3.3. pís. b) a k) Organizačného poriadku Slovenského národného múzea zo dňa 13. 11. 2017. 
  3. V zmysle tohto bádateľského poriadku sa za bádateľa považuje fyzická alebo právnická osoba zastúpená konkrétnym zamestnancom alebo menovanou osobou, ktorá využíva múzejné zbierky a dokumentáciu v múzeu uloženú k verejne prospešnej činnosti, odbornej a vedeckej práci, k stredoškolskému alebo vysokoškolskému štúdiu, vrátane štúdia akademického. Pre takéto účely je bádanie v SNM v Martine bezodplatné. 
  4. Za bádateľa možno považovať aj fyzickú alebo súkromnú osobu, ktorá využíva múzejné zbierky a dokumentáciu uloženú v múzeu na súkromné alebo komerčné účely. V takom prípade sú služby spojené s bádaním spoplatnené. Bádateľ je povinný uhradiť náklady spojené s vyhľadaním, prípravou, predložením a opätovným uložením zbierkových predmetov a dokumentáciu. Cena týchto služieb predstavuje hodnotu mzdových nákladov na pracovníka vykonávajúcich tieto služby. 
Článok II 

Sprístupnené fondy SNM v Martine 

SNM v Martine sprístupňuje pre bádateľov a účely bádania nasledujúce fondy:

1. Dokumentáciu k zbierkovým predmetom v podobe nasledujúcich katalógov: 

a) Katalóg k zbierkovým predmetom rozdelený na:
Lokačný katalóg
Tematický katalóg

b) Katalóg audiovizuálnej dokumentácie zložený z:
negatívov 
diapozitívov
fotografií
iné 

c) Katalóg kresbovej dokumentácie 

2. Zbierkový fond SNM v Martine pozostávajúci z nasledujúcich zbierok:

a) Archeológia
b) Etnológia
c) Kultúrna história a história
d) Národopisná fotografia
d) Entomológia
e) Geológia 
f) Zoológia
f) Regionálna história (KH MAK)
g) zbierky menšinových múzeí:

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 

3. Archív SNM, pobočka v Martine sa riadi osobitým Bádateľským poriadkom Archívu SNM 

4. Knižnica SNM v Martine sa riadi Knižničným poriadkom SNM v Martine

5. V zmysle zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách v neskoršom znení a Depozitárneho režimu SNM v Martine múzeum neumožňuje bádateľovi prístup do depozitárov múzea.

Článok III

Sprístupnenie dokumentácie k zbierkovým predmetom a audiovizuálnej dokumentácie

1. Na študijné účely sa zbierkové predmety sprístupňujú:
a) každému občanovi SR nad 18 rokov. V prípade žiadosti o štúdium osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje predloženie poverenia školy,
b) cudzím štátnym príslušníkom, ak nenastane prekážka na to, aby sa štúdium nepovolilo,
c) za účelom využitia v súlade s § 14 a 15 zákona.

2. Katalógy dokumentácie sú sprístupnené pre bádateľov len na základe vopred dohodnutého termínu s povereným zamestnancom.

3. Poverený zamestnanec je zodpovedný za vyplnenie Bádateľského listu. Po ukončení štúdia odovzdáva poverený zamestnanec Bádateľský list na sekretariát, ktorý Bádateľský list čísluje a vedie evidenciu bádateľov podľa prílohy č. 1 tohto poriadku.

4. Štúdium dokumentácie k zbierkovým predmetom je možné len v priestoroch vyhradených múzeom na tento účel a pod dozorom povereného zamestnanca múzea.

5. V priestoroch nie je prípustné:

a) používať vlastné reprodukčné prostriedky,
b) konzumovať akékoľvek potraviny alebo nápoje.

Článok IV

Sprístupnenie zbierkových predmetov

1. Na študijné účely sa zbierkové predmety sprístupňujú:

a) každému občanovi SR nad 18 rokov. V prípade žiadosti o štúdium osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje predloženie poverenia školy,
b) cudzím štátnym príslušníkom, ak nenastane prekážka na to, aby sa štúdium nepovolilo,
c) za účelom využitia v súlade s § 14 a 15 zákona.

2. Zbierkové predmety sa sprístupňujú spracované v systematickej evidencii (2. stupeň odbornej evidencie – katalogizácia) a až následne vo fyzickom stave spôsobilom na vydanie z depozitára na štúdium. Ak stav zbierkových predmetov neumožňuje ich sprístupnenie, v prípade vyhotovených kópií poskytne múzeum tieto na štúdium alebo iné formy záznamov. 

Článok V

Prístup k zbierkovým predmetom

1. Prístup k zbierkovým predmetom sa vykonáva na základe žiadosti bádateľa doručenej minimálne 7 dní pred termínom štúdia s uvedením:

a) účelu - zdôvodnenia štúdia,
b) témy,
c) názvu zbierok - zbierkových predmetov,

2. Zbierkové predmety možno bádateľovi vydať výlučne iba na základe písomného súhlasu riaditeľa (resp. zástupcu riaditeľa) a po dohode termínu s príslušným povereným pracovníkom. Poverený zamestnanec je zodpovedný za vyplnenie Bádateľského listu a vedenie Knihy pohybu zbierkových predmetov. Po ukončení štúdia odovzdáva poverený zamestnanec Bádateľský list na sekretariát, ktorý Bádateľský list čísluje a vedie evidenciu bádateľov podľa prílohy č. 1 tohto poriadku. 

3. Bádateľský list sa vyplňuje len na jednu tému a jeden kalendárny rok.

4. Štúdium zbierkových predmetov je možné len v priestoroch vyhradených múzeom na tento účel a pod dozorom povereného zamestnanca múzea.

5. V priestoroch nie je prípustné:

a) používať vlastné reprodukčné prostriedky,
b) konzumovať akékoľvek potraviny alebo nápoje.

Článok VI

Povinnosti bádateľa

1. Bádateľ je povinný:

a) Pred začatím štúdia sa preukázať platným občianskym preukazom, v prípade cudzincov cestovným dokladom.
b) Pri každej návšteve sa zapísať v Knihe bádateľov podľa Prílohy č. 4 tohto poriadku uloženej na vrátnici SNM v Martine.
c) So zbierkovými predmetmi, sprievodnou dokumentáciou a evidenčnými záznamami nakladať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu alebo strate. V prípade škody preukázateľne zavinenej bádateľom, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť poverenému zamestnancovi, ktorý o vzniknutej udalosti vyhotoví záznam a oznámi udalosť riaditeľovi SNM v Martine. Vzniknuté škody hradí bádateľ v plnom rozsahu.
d) Po ukončení štúdia vrátiť zbierkové predmety prípadne sprievodnú dokumentáciu v pôvodnom stave a usporiadaní, v akom boli vydané,
e) Riadiť sa usmerneniami povereného zamestnanca.

2. Bádateľ sa zaväzuje :

a) dodržať účel a spôsob využitia uvedené v Bádateľskom liste,
b) v prípade publikovania informácií získaných štúdiom zbierkových predmetov uviesť múzeum ako ich správcu,
c) odovzdať múzeu jeden exemplár výtlačku publikácie, prípadne iného média,
d) nové poznatky získané štúdiom, ktoré môžu doplniť alebo spresniť záznamy v odbornej evidencii zbierkových predmetov odovzdať múzeu s tým, že múzeum uvedie ich autorstvo. 

Článok VI

Reprodukovanie zbierkových predmetov

1. V odôvodnených prípadoch, ak povaha (dvojrozmerné zbierkové predmety) a stav zbierkových predmetov je zodpovedajúca, môžu byť na základe osobitnej žiadosti vyhotovené kópie zbierkových predmetov. Spôsobilosť na reprodukovanie posudzuje poverený zamestnanec. Súhlas na reprodukovanie zbierkových predmetov vydáva riaditeľ SNM v Martine. 
2. Náklady na reprodukovanie hradí bádateľ podľa platného Cenového výmeru múzea v plnom rozsahu.
3. Položky z fondu audiovizuálnej dokumentácie môžu byť reprodukované len v réžii SNM v Martine a po získaní písomného súhlasu riaditeľa SNM v Martine. Vzhľadom k tomu, že SNM v Martine spravuje aj audiovizuálnu dokumentáciu, ktorej autorské práva nevlastní, môže riaditeľ SNM v Martine žiadosť o poskytnutie audiovizuálnej dokumentácie zamietnuť. Zároveň poverený pracovník vypracuje dohodu o poskytnutí reprografického materiálu v správe SNM v Martine, ktorú uzavrú medzi sebou obe strany. 

Článok VII

Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Zásady stanovené týmto predpisom sú záväzné pre všetkých bádateľov a zamestnancov SNM v Martine.
2. Ak si charakter zbierkových predmetov vyžaduje iné podmienky sprístupnenia, tieto sa upravia osobitne.
3. Pri porušení ustanovení tohto predpisu bádateľom sa voči jeho osobe vyvodia dôsledky podľa rozsahu porušenia napr. obmedzenie alebo nepovolenie prístupu k informáciám o zbierkových predmetoch, prístupu k zbierkovým predmetom, trestné oznámenie a pod.
4. Porušenie ustanovení tohto predpisu zamestnancom múzea sa v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. c) Pracovného poriadku SNM klasifikuje ako porušenie pracovnej disciplíny.
5. Zmeny, doplnky, prípadne iné úpravy vydáva riaditeľ v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto predpisu.
6. Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom 6. decembra 2018.

V Martine dňa 5. decembra 2018

PhDr. Mária Halmová
riaditeľka múzea

Bádateľský poriadok na stiahnutie (DOC, 70,1 kB)