Poslanie a história

Múzeum slovenskej dediny (ďalej MSD) je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Slovenské národné múzeum v Martine (SNM) ho buduje v lokalite Jahodnícke háje v juhovýchodnej časti Martina od 60. rokov 20. storočia. 

Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Pôvodný zámer bol vybudovať expozíciu podávajúcu ucelený obraz o tradičnej stavebnej kultúre a bývaní na území celého Slovenska (s jednotlivými regionálnymi špecifikami). Do súčasnosti sa zrealizovali regionálne celky Oravy, Liptova, Kysúc - Podjavorníkov. Región Turiec v zmysle pôvodného zámeru zatiaľ nie je stavebne dokončený. 

V areáli múzea sa nateraz nachádza 145 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť objektov je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom. Sú to roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami, solitéry technických, spoločenských a sakrálnych stavieb. 

V spolupráci s JUNIOR KLUB-om z centra voľného času v Martine sa v súčasnosti v priestoroch MSD koná súťaž "Putujeme storočiami", v ktorej sa deti zo ZŠ učia spoznávať jednotlivé predmety zo zbierok múzea, zvyky a obyčaje slovenského ľudu severozápadnej oblasti Slovenska. 

Od novembra 2004 funguje pri MSD Občianske združenie Jahodnícke háje, ktorého hlavným cieľom je všestranný rozvoj MSD, celoštátnej národopisnej expozície ako modernej múzejnej a prezentačnej inštitúcie. Občianske združenie je okrem iného zamerané na: riešenie odborných otázok výskumu, dokumentácie a metód odbornej práce v oblasti ľudového staviteľstva a bývania; riešenie projektov ďalšej výstavby a prevádzky MSD; edičnú a vydavateľskú činnosť zameranú na oblasť tradičnej ľudovej kultúry; spoluprácu s miestnymi a štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami a organizáciami z oblasti cestovného ruchu v prospech rozvoja regionálnej a kultúrnej turistiky; spoluprácu s národnými kultúrnymi organizáciami UNESCO (ICOM, AEOM pri ICOM, ICOMOS); organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť; výmenu informácií, odborných, kultúrnych a spoločenských aktivít s domácimi a zahraničnými organizáciami podobného zamerania. V mesiacoch máj - august sa v areáli MSD budú organizovať prázdninové pobyty pre prímestské detské tábory.