Vyšiel nový zborník Kmetianum (XV, 2020)

od 17. 8. 2021 do 10. 4. 2023

Vyšiel nový zborník Kmetianum (XV, 2020)Aktuálny ročník zborníka Kmetianum nájdete v predaji v pokladni Múzea Andreja Kmeťa. Cena je 5 €. Zborrník si môžete prečítať v online podobe aj tu. (PDF, 8,7 MB)OBSAH:Úvodom (Bendík Andrej) / Introduction (Bendík Andrej)

Spoločenské vedy
Both, Marek – Nezvalová, Lucia: Nové archeologické nálezy z Turca (poloha Krížna)
Hukeľová, Zuzana – Jarošová, Ivana – Zachar, Tomáš: Antropologická analýza kremačných zvyškov z pohrebiska lužickej kultúry Martin – Sever
Staneková, Zuzana: Stolové hry v staroveku. Archeologické doklady zo severozápadného Slovenska
Segľová, Lucia: Deklaranti a tí druhí
Zelinová, Hana: Martinské roky Bohuša Šippicha
Bendík, Andrej: Prírodné katastrofy v Turci v prvej polovici 20. storočia

Prírodné vedy
Tóth, Csaba – Struhár, Víťazoslav – Littva, Juraj: Zub elefantida (Proboscidea, Mammalia) z Liskovskej jaskyne (Chočské pohorie, severné Slovensko). Nové poznatky o historickom náleze
Bendík, Andrej: Výskyt povrchových a podzemných foriem krasu v maloplošných krasových územiach Veľkej Fatry
Očka, Stanislav – Hrivnák, Richard – Škovirová, Katarína: Flóra a vegetácia mokradí Predvrícka (Vrícko, Lúčanská Malá Fatra), jej ekológia a ohrozenosť
Škovirová, Katarína – Očka, Stanislav: Príspevok k nepôvodným cievnatým rastlinám Turčianskej kotliny
Eliáš, Pavol, st.: Príspevok k synantropnej flóre a vegetácii dolín v západnej časti Veľkej Fatry
Kliment, Ján – Jarolímek, Ivan: Vybrané ruderálne spoločenstvá Národného parku Veľká Fatra
Slezák, Michal: Herbár Antala Margittaia v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade
Žiak, Matej – Thomková, Katarína: Vybrané skupiny vodného hmyzu časti povodia Turca s neovulkanickým podložím
Astaloš, Boris: Ornitocenózy brehových porastov Sklabinského potoka a rieky Turiec v Turčianskej kotline

Recenzie
Cabadaj, Peter: Útulne a chaty. Malá Fatra. Turistické objekty postavené do roku 1949

Správy
Bendík, Andrej: Z činnosti SNM v Martine – Múzea Andreja Kmeťa v rokoch 2017 – 2019
Bendík, Andrej: A. From the activities of the SNM in Martin – Andrej Kmeť Museum in 2017 – 2019
Both, Marek: Náhodný nález stredovekého hrotu šípu z hradu Zniev v Kláštore pod Znievom
Eliáš, Pavol, st.: Príspevok k zošľapovaným spoločenstvám v Lúčanskej Malej Fatre
Žiak, Matej – Oboňa, Jozef – Rendoš, Michal – Manko, Peter: Výskum biodiverzity na Kaukaze a budovanie meziinštitucionálnych vzťahov

Nekrológy
Astaloš, Boris: Jaroslav F. Svatoň (*1933 – †2019)
Sieglová, Eva: Stretnúť človeka. Milada Horáková (*1935 – †2019)
Zacharides, Alexander: Ľubomír Mores – priateľ v časoch najkrajších... (*1953 – †2017)
Burkovský, Július: In memoriam RNDr. Juraj Galvánek (*1945 – †2021)